Home Archive by category ΔΔΕ Αργολίδας (Page 5)

ΔΔΕ Αργολίδας

Του Παντελή Ρουμελιώτη

Αιρετού στο ΠΥΣΔΕ Αργολίδας

Σε νέες προσλήψεις προσωρινών αναπληρωτών συναδέλφων Βθμιας εκπαίδευσης προχώρησε το Υπουργείο Παιδείας αφού στην ΔΔΕ Αργολίδας, για παράδειγμα, δεν παρουσιάσθηκαν να αναλάβουν υπηρεσία οι πέντε από τους επτά προηγούμενους αναπληρωτές συναδέλφους που είχαν προσληφθεί στις προσλήψεις της 16ης Ιανουαρίου 2019.

Πέρα από το πάγιο αίτημα διορισμών μονίμων εκπαιδευτικών είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι οι προσλήψεις των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, όπου χρειάζονται, πρέπει να γίνονται στην αρχή της σχολικής χρονιάς.  Χωρίς καμμία αμφιβολία, είναι πολύ δύσκολο για κάποιον εργαζόμενο να προσλαμβάνεται στο μέσο της σχολικής περιόδου (4-5 μήνες πριν την λήξη της) και μάλιστα μακριά από την οικογένεια του. Η δυσκολία μετακόμισης και μετεγκατάστασης, τα επιπλέον έξοδα που δεν καλύπτονται , οι ανειλημένες υποχρεώσεις και μια σειρά από άλλους παράγοντες καθιστούν αδύνατο για πολλούς από αυτούς τους συναδέλφους να παρουσιασθούν και να αναλάβουν υπηρεσία.

Έτσι λοιπόν τώρα το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε τις προσλήψεις των εξής συναδέλφων Δθμιας εκπαίδευσης για τον νομό Αργολίδας :

Γενικής Παιδείας :

ΦΛΑΜΜΟΥΙΩΑΝΝΑΕΥΑΓΓΕΛΟΣΜΑΡΙΑΠΕ04.05
ΠΙΛΑΦΟΠΟΥΛΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΚΟΚΚΩΝΙΩΠΕ82
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣΜΙΧΑΗΛΙΩΑΝΝΗΣΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑΠΕ83

 

Από τον πίνακα ΜΝΑΕ :

ΜΑΝΙΑΔΑΚΗΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΕΜΜΑΝΟΥΗΛΣΤΑΥΡΟΥΛΑΠΕ03

Τι άλλο μπορούμε να ευχηθούμε από το να μπορέσουν οι συνάδελφοι να αναλάβουν υπηρεσία και να καλυφθούν εντέλει τα διδακτικά κενά.

Μέχρι την Δευτέρα 28/1/2019 η προθεσμία κατάθεσης των αιτήσεων.

Δημοσιεύθηκε στην διαύγεια η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση του Υπευθύνου Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) στην Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας.

Σύμφωνα με την πρόσκληση καλούνται οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ11 της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής των Υπευθύνων Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού του νομού, να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της Δ.Δ.Ε. Αργολίδας (Αμυμώνης 7, 2ος όροφος Γραμματεία-Πρωτόκολλο) από την Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2019 έως και τη Δευτέρα 28 Ιανουαρίου 2019.

Οι αιτήσεις συνοδεύονται από φάκελο υποψηφιότητας στον οποίο εμπεριέχονται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών προσόντων των υποψηφίων, ομαδοποιημένα σε υποενότητες, όπως αυτές αναλύονται στο βιογραφικό σημείωμα. Ο ως άνω φάκελος υποψηφιότητας περιλαμβάνει:

α) Βιογραφικό σημείωμα
β) Αντίγραφα τίτλων σπουδών και επιμόρφωσης
γ) Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών
δ) Αποδεικτικά συγγραφικού έργου και εισηγήσεων σε συνέδρια. Τα εν λόγω αποδεικτικά υποβάλλονται σε ψηφιακή μορφή (CD ή άλλο πρόσφορο ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης). Για κάθε βιβλίο αναφέρεται αντίστοιχα στο βιογραφικό σημείωμα ο Διεθνής Πρότυπος Αριθμός Βιβλίου (ISBN). Αντίτυπα του συγγραφικού έργου δεν υποβάλλονται

ε) Βεβαιώσεις ή υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν στο διδακτικό – επιμορφωτικό έργο, τη συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα και στην διοικητική και διδακτική εμπειρία, τα οποία πρέπει να αναφέρουν χρόνο έναρξης και λήξης, κατά περίπτωση
στ) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που κατά την κρίση του υποψηφίου μπορεί να συμβάλλει στη διαμόρφωση της κρίσης του Συμβουλίου περί της προσωπικότητας και της γενικής συγκρότησής του.

ζ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄75) με την οποία βεβαιώνεται:
αα) ότι ο υποψήφιος δεν κατέχει θέση στελέχους της εκπαίδευσης, δεν τελεί σε
εκπαιδευτική άδεια και δεν επίκειται η υποχρεωτική αποχώρησή του από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης κατά τη διάρκεια της τριετούς θητείας
ββ) η γνησιότητα των υποβαλλόμενων τίτλων σπουδών και λοιπών δικαιολογητικών.

Κατεβάστε εδώ την πρόσκληση

Μέχρι την Δευτέρα 28/1/2019 η προθεσμία κατάθεσης των αιτήσεων.

Δημοσιεύθηκε στην διαύγεια η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση του Υπευθύνου Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) στην Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας.

Σύμφωνα με την πρόσκληση καλούνται οι μόνμοι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ04 που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής των Υπευθύνων Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) του νομού, να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της Δ.Δ.Ε. Αργολίδας (Αμυμώνης 7, 2ος όροφος Γραμματεία-Πρωτόκολλο) από την Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2019 έως και τη Δευτέρα 28 Ιανουαρίου 2019.

Οι αιτήσεις συνοδεύονται από φάκελο υποψηφιότητας στον οποίο εμπεριέχονται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών προσόντων των υποψηφίων, ομαδοποιημένα σε υποενότητες, όπως αυτές αναλύονται στο βιογραφικό σημείωμα. Ο ως άνω φάκελος υποψηφιότητας περιλαμβάνει:

α) Βιογραφικό σημείωμα
β) Αντίγραφα τίτλων σπουδών και επιμόρφωσης
γ) Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών
δ) Αποδεικτικά συγγραφικού έργου και εισηγήσεων σε συνέδρια. Τα εν λόγω αποδεικτικά υποβάλλονται σε ψηφιακή μορφή (CD ή άλλο πρόσφορο ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης). Για κάθε βιβλίο αναφέρεται αντίστοιχα στο βιογραφικό σημείωμα ο Διεθνής Πρότυπος Αριθμός Βιβλίου (ISBN). Αντίτυπα του συγγραφικού έργου δεν υποβάλλονται

ε) Βεβαιώσεις ή υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν στο διδακτικό – επιμορφωτικό έργο, τη συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα και στην διοικητική και διδακτική εμπειρία, τα οποία πρέπει να αναφέρουν χρόνο έναρξης και λήξης, κατά περίπτωση
στ) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που κατά την κρίση του υποψηφίου μπορεί να συμβάλλει στη διαμόρφωση της κρίσης του Συμβουλίου περί της προσωπικότητας και της γενικής συγκρότησής του.

ζ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄75) με την οποία βεβαιώνεται:
αα) ότι ο υποψήφιος δεν κατέχει θέση στελέχους της εκπαίδευσης, δεν τελεί σε
εκπαιδευτική άδεια και δεν επίκειται η υποχρεωτική αποχώρησή του από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης κατά τη διάρκεια της τριετούς θητείας
ββ) η γνησιότητα των υποβαλλόμενων τίτλων σπουδών και λοιπών δικαιολογητικών

Κατεβάστε εδώ το αρχείο της πρόσκλησης