Home Archive by category ΔΔΕ Αργολίδας (Page 5)

ΔΔΕ Αργολίδας

Μέχρι την Δευτέρα 28/1/2019 η προθεσμία κατάθεσης των αιτήσεων.

Δημοσιεύθηκε στην διαύγεια η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση του Υπευθύνου Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) στην Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας.

Σύμφωνα με την πρόσκληση καλούνται οι μόνμοι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ04 που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής των Υπευθύνων Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) του νομού, να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της Δ.Δ.Ε. Αργολίδας (Αμυμώνης 7, 2ος όροφος Γραμματεία-Πρωτόκολλο) από την Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2019 έως και τη Δευτέρα 28 Ιανουαρίου 2019.

Οι αιτήσεις συνοδεύονται από φάκελο υποψηφιότητας στον οποίο εμπεριέχονται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών προσόντων των υποψηφίων, ομαδοποιημένα σε υποενότητες, όπως αυτές αναλύονται στο βιογραφικό σημείωμα. Ο ως άνω φάκελος υποψηφιότητας περιλαμβάνει:

α) Βιογραφικό σημείωμα
β) Αντίγραφα τίτλων σπουδών και επιμόρφωσης
γ) Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών
δ) Αποδεικτικά συγγραφικού έργου και εισηγήσεων σε συνέδρια. Τα εν λόγω αποδεικτικά υποβάλλονται σε ψηφιακή μορφή (CD ή άλλο πρόσφορο ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης). Για κάθε βιβλίο αναφέρεται αντίστοιχα στο βιογραφικό σημείωμα ο Διεθνής Πρότυπος Αριθμός Βιβλίου (ISBN). Αντίτυπα του συγγραφικού έργου δεν υποβάλλονται

ε) Βεβαιώσεις ή υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν στο διδακτικό – επιμορφωτικό έργο, τη συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα και στην διοικητική και διδακτική εμπειρία, τα οποία πρέπει να αναφέρουν χρόνο έναρξης και λήξης, κατά περίπτωση
στ) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που κατά την κρίση του υποψηφίου μπορεί να συμβάλλει στη διαμόρφωση της κρίσης του Συμβουλίου περί της προσωπικότητας και της γενικής συγκρότησής του.

ζ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄75) με την οποία βεβαιώνεται:
αα) ότι ο υποψήφιος δεν κατέχει θέση στελέχους της εκπαίδευσης, δεν τελεί σε
εκπαιδευτική άδεια και δεν επίκειται η υποχρεωτική αποχώρησή του από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης κατά τη διάρκεια της τριετούς θητείας
ββ) η γνησιότητα των υποβαλλόμενων τίτλων σπουδών και λοιπών δικαιολογητικών

Κατεβάστε εδώ το αρχείο της πρόσκλησης

Του Παντελή Ρουμελιώτη,

Αιρετού στο ΠΥΣΔΕ Αργολίδας

Σε νέες προσλήψεις αναπληρωτών συναδέλφων προχώρησε σήμερα Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2019 το Υπουργείο Παιδείας προκειμένου να καλυφθούν τα κενά σε διδακτικό προσωπικό , λίγες μόνο ημέρες πριν την λήξη του 1ου και την έναρξη του 2ου διδακτικού τετραμήνου.

Έτσι στην ΔΔΕ Αργολίδας προσλαμβάνονται οι συνάδελφοι:

Γενικής Πλήρους Ωραρίου

ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΕΥΘΥΜΙΑΠΕ02
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥΣΟΦΙΑΠΕ04.05
ΑΓΓΡΑΔΗΜΗΤΡΑΠΕ11
ΘΕΟΔΟΣΙΟΥΝΙΚΟΛΑΟΣΠΕ82
ΠΟΝΤΙΚΗΣΧΡΗΣΤΟΣΠΕ83

 

Γενικής Μειωμένου Ωραρίου

ΚΟΤΣΑΛΙΔΟΥΠΑΝΑΓΙΩΤΑΠΕ87.02

 

Επίσης, από τον πίνακα ΔΕ _ΜΝΑΕ ο συνάδελφος :

ΤΟΛΙΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΠΕ03

 

Ανακοινώθηκαν από την ΔΔΕ Αργολίδας οι τοποθετήσεις ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σε τμήματα Υποστήριξης  για το Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής (ΚΠπ)

Σύμφωνα με την ενημέρωση :

  1. Δεν υπάρχουν εκπαιδευτικοί που δεν έχουν τοποθετηθεί σε τμήματα υποστήριξης
  2. Οι επιλεγέντες εκπαιδευτικοί οφείλουν να αποστείλουν στη  Δ.Δ.Ε. Αργολίδας ηλεκτρονικό μήνυμα στο οποίο θα δηλώνουν την αποδοχή ή τη μη αποδοχή της τοποθέτησής τους έως και την Παρασκευή 28-12-2018. Η μη αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος σημαίνει μη αποδοχή τοποθέτησης.

Οι εκπαιδευτικοί τοποθετούνται ως εξής:

  1. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ  στο 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ (2 ΤΜΗΜΑΤΑ)
  2. ΚΟΛΙΖΕΡΑ ΕΙΡΗΝΗ στο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ και στο 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΓΟΥΣ
  3. ΣΠΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ στο 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ και στο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ.ΤΡΙΑΔΑΣ

Τα σχολεία που δεν καλύφθηκαν είναι τα εξής :

ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 1 ΤΜΗΜΑ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ 1 ΤΜΗΜΑ
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΓΟΥΣ 1 ΤΜΗΜΑ
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΓΟΥΣ 1 ΤΜΗΜΑ
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΓΟΥΣ 1 ΤΜΗΜΑ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΡΕΠΑΝΟΥ 1 ΤΜΗΜΑ

Τη Δευτέρα 31 Δεκεμβρίου 2018 οι Διευθύνσεις Δ/θμιας Εκπ/σης αναρτούν στην ιστοσελίδα τους καθώς και σε εμφανές σημείο της κάθε Δ/νσης Νέους πίνακες με:

•    Τους επιλεγέντες εκπαιδευτικούς που έχουν αποδεχθεί την τοποθέτησή τους  και τις σχολικές μονάδες στις οποίες έχουν τοποθετηθεί. Ο πίνακας αυτός κοινοποιείται στις σχολικές μονάδες.

•    Τους εκπαιδευτικούς που αιτήθηκαν έως 28-12-2018 την τοποθέτησή τους σε μια από τις σχολικές μονάδες που δεν είχαν καλυφθεί και τις σχολικές μονάδες στις οποίες τοποθετούνται.

•    Τις σχολικές μονάδες που δεν έχουν καλυφθεί λόγω μη αποδοχής τοποθέτησης έως και 28-12-2018.

Και την επισήμανση ότι:

•    οι εκπαιδευτικοί που αιτήθηκαν έως 28-12-2018 την τοποθέτησή τους σε μια από τις σχολικές μονάδες που δεν είχαν καλυφθεί οφείλουν να αποστείλουν στις οικείες Δ.Δ.Ε. ηλεκτρονικό μήνυμα στο οποίο θα δηλώνουν την αποδοχή ή τη μη αποδοχή της τοποθέτησής τους έως και την Πέμπτη 03-01-2019, ώρα 12:00. Η μη αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος σημαίνει μη αποδοχή τοποθέτησης.