Πίνακες μορίων μετάθεσης των αιτουμένων βελτίωσης θέσης ή οριστικής τοποθέτησης εντός του ΠΥΣΔΕ Αργολίδας

Ανακοινώθηκαν από την ΔΔΕ Αργολίδας οι πίνακες μορίων μετάθεσης κατά κριτήριο και στο σύνολό τους, των αιτουμένων βελτίωσης θέσης ή οριστικής τοποθέτησης εντός του ΠΥΣΔΕ Αργολίδας.

Τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών που αιτούνται ένταξη σε ειδική κατηγορία (πλην πολυτέκνων) θα τις εξετάσει αρμοδίως το ΠΥΣΔΕ Αργολίδας και για το λόγο αυτό οι ειδικές κατηγορίες μετάθεσης δεν εμφανίζονται στον πίνακα βελτιώσεων-οριστικών τοποθετήσεων εντός του ΠΥΣΔΕ Αργολίδας.

Ενστάσεις μέχρι 09-03-2020

Δίδεται προθεσμία από 03-03-2020 έως και 09-03-2020 για υποβολή τυχόν ενστάσεων κατά της ανωτέρω μοριοδότησης. Οι ενστάσεις κατατίθενται στη Διεύθυνση Δ.Ε. Αργολίδας (Αμυμώνης 7 Τ.Κ. 21100 Ναύπλιο), είτε αυτοπροσώπως, είτε με FAX στο 27520-99213, είτε ηλεκτρονικά μέσω του e-mail: mastrantoe@sch.gr

Κατεβάστε τον πίνακα εδώ

Απάντηση