Προσωρινός πίνακας μοριοδότησης υποψήφιων μελών παιδαγωγικών ομάδων των ΚΕΑ Πελοποννήσου

Δημοσιεύθηκε από την Περιφερειακή Δ/νση εκπαίδευσης Πελοποννήσου ο  προσωρινός αξιολογικός πίνακας των υποψήφιων συναδέλφων μελών των Παιδαγωγικών Ομάδων των ΚΕΑ αρμοδιότητάς της. 

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν έγγραφη ένσταση κατά του πίνακα μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες (από Δευτέρα 22/7/2019 έως Τετάρτη 24/7/2019, ώρα 15:00). Οι ενστάσεις υποβάλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση mail@pdepelop.gr

Κατεβάστε εδώ τον πίνακα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ Π.Ο.ΤΩΝ ΚΕΑ

Απάντηση