Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση του Υπευθύνου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών στην Δ.Δ.Ε Αργολίδας

Προκηρύχθηκε από την ΔΔΕ Αργολίδας η θέση του Υπ. Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών.

Σύμφωνα με την προκήρυξη καλούνται οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ86 που ανήκουν οργανικά στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας και που τηρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις επιλογής, εφόσον επιθυμούν, να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής Υπευθύνου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας, με τριετή θητεία, η οποία θα ξεκινήσει με την τοποθέτησή τους και θα λήξει στις 31-07-2021, να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Α. ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων υποβάλλονται από Δευτέρα 14-01-2019 έως και Πέμπτη 24-01-2019. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν γίνονται δεκτά συμπληρωματικά δικαιολογητικά.


Β. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Σύμφωνα με το άρθρο 02 της υπ΄ αρ.222084/ΓΔ4/31-12-2018 (ΦΕΚ 5919, Β΄) Υπουργικής Απόφασης, υποψήφιοι για τις θέσεις Υπευθύνων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών μπορούν να είναι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ86, που υπηρετούν σε οργανική θέση σχολικής μονάδας της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν επταετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία στην Πρωτοβάθμια ή στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα σε σχολικές μονάδες ή Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.) για πέντε (5) τουλάχιστον έτη.
Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής: α) όσοι εκπαιδευτικοί κατέχουν θέση στελέχους της εκπαίδευσης με θητεία, β) όσοι τελούν σε εκπαιδευτική άδεια, και γ) όσοι αποχωρούν υποχρεωτικά από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης κατά τη διάρκεια της τριετούς θητείας.
Τα προσόντα και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων. Τα κωλύματα επιλογής δεν πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας όσο και κατά τον χρόνο τοποθέτησης από το αρμόδιο όργανο.

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας για την επιλογή τους στα γραφεία της Δ.Δ.Ε. Αργολίδας (Αμυμώνης 7, 2 ος όροφος Γραμματεία-Πρωτόκολλο) Οι αιτήσεις συνοδεύονται από φάκελο υποψηφιότητας στον οποίο εμπεριέχονται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών προσόντων των υποψηφίων, ομαδοποιημένα σε υποενότητες, όπως αυτές αναλύονται στο βιογραφικό σημείωμα.

Ο φάκελος υποψηφιότητας περιλαμβάνει:

α) Βιογραφικό σημείωμα
β) Αντίγραφα τίτλων σπουδών και επιμόρφωσης
γ) Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών
δ) Αποδεικτικά συγγραφικού έργου και εισηγήσεων σε συνέδρια. Τα εν λόγω αποδεικτικά υποβάλλονται σε ψηφιακή μορφή (CD ή άλλο πρόσφορο ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης). Για κάθε βιβλίο αναφέρεται αντίστοιχα στο βιογραφικό σημείωμα ο Διεθνής Πρότυπος Αριθμός Βιβλίου (ISBN). Αντίτυπα του συγγραφικού έργου δεν υποβάλλονται
ε) Βεβαιώσεις ή υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν στο διδακτικό – επιμορφωτικό έργο, τη συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα και στην διοικητική και διδακτική εμπειρία, τα οποία πρέπει να αναφέρουν χρόνο έναρξης και λήξης, κατά περίπτωση
στ) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που κατά την κρίση του υποψηφίου μπορεί να συμβάλλει στη διαμόρφωση της κρίσης του Συμβουλίου περί της προσωπικότητας και της γενικής συγκρότησής του
ζ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄75) με την οποία βεβαιώνεται:
αα) ότι ο υποψήφιος δεν κατέχει θέση στελέχους της εκπαίδευσης, δεν τελεί σε εκπαιδευτική άδεια και δεν επίκειται η υποχρεωτική αποχώρησή του από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης κατά τη διάρκεια της τριετούς θητείας
ββ) η γνησιότητα των υποβαλλόμενων τίτλων σπουδών και λοιπών δικαιολογητικών

Όλοι οι τίτλοι σπουδών που προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) / Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής ή το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.). Τυχόν ξενόγλωσσες βεβαιώσεις ή έγγραφα πρέπει να έχουν επίσημα μεταφραστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή άλλο αρμόδιο κατά νόμο όργανο.
Η επιλογή και τοποθέτηση των Υπευθύνων Πληροφορικής θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ του Ν. 4547/2018 και της υπ. αρ. Φ.222084/ΓΔ4/31-12-2018 (ΦΕΚ 5919, Β΄) Υπουργικής Απόφασης.

Κατεβάστε την προκήρυξη

Απάντηση