Πίνακες μορίων μετάθεσης εκπαιδευτικών ΔΔΕ Αργολίδας

Ανακοινώθηκαν από την ΔΔΕ Αργολίδας οι τελικοί πίνακες μορίων μετάθεσης κατά κριτήριο και στο σύνολό τους, των αιτουμένων μετάθεση συναδέλφων , ανά κατηγορία μετάθεσης δηλαδή :

α) Γενικών μεταθέσεων από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης

β) Μουσικά Σχολεία

γ) Κ.Ε.Σ.Υ. εκπαιδευτικών Δ.Ε. με εξειδίκευση στη Συμβουλευτική και στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό και

δ) βελτιώσεων-οριστικών τοποθετήσεων εντός του ΠΥΣΔΕ Αργολίδας.

Στους εν λόγω πίνακες της ΔΔΕ Αργολίδας δεν αναφέρονται οι εκπαιδευτικοί που εντάσσονται σε ειδική κατηγορία μετάθεσης.

Στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης εντάχθηκαν όλοι οι συνάδελφοι που είχαν υποβάλλει αίτηση.

 

 

Απάντηση