Διόρθωση σφάλματος εξεταστέας ύλης ΓΕΛ

Στο ΦΕΚ 3411/ τ.Β’ /10-08-2018 όπου δημοσιεύθηκε η
119174/Δ2/13-07-2018 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, στη σελ. 42642 στη δεύτερη στήλη στο ΙΙ.A. διορθώνεται το εσφαλμένο:

«• η επαρκής τεκμηρίωση των σκέψεών του με την παράθεση κατάλληλων επιχειρημάτων η ανάπτυξη όλων των θεματικών κέντρων»,

στο ορθό:

«• η επαρκής τεκμηρίωση των σκέψεών του με την
παράθεση κατάλληλων επιχειρημάτων
• η ανάπτυξη όλων των θεματικών κέντρων».

Στη σελ. 42647 στην πρώτη στήλη στην Παρ. 2.2
διορθώνεται το εσφαλμένο «(Χωρίς τις αποδείξεις των τύπων ημχ’=
συνχ στη σελίδα 106 και συνχ’= -ημχ στη σελίδα 107) »,

στο ορθό «(Χωρίς τις αποδείξεις των τύπων (ημχ)’=
συνχ στη σελίδα 106 και (συνχ) ‘=-ημχ στη σελίδα 107).

(Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων)

Απάντηση