ΠΔΕ Πελοποννήσου: Υποψηφιότητες συντονιστών εκπαίδευσης

Ανακοινώθηκαν από την Περιφερειακή Δ/νση Εκπαίδευσης Πελοποννήσου οι πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφιοτήτων συντονιστών εκπαιδευτικού έργου στο ΠΕΚΕΣ Πελοποννήσου.

Κατεβάστε το αρχείο με τις δεκτές υποψηφιότητες.

Κατεβάστε το αρχείο με τις μη δεκτές υποψηφιότητες

Οι υποψήφιοι/ες, έχουν τη δυνατότητα υποβολής ένστασης εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών εργασίμων ημερών από την Παρασκευή 13-07-2018 έως και την Τρίτη 17-07-2018. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου (για το Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) ιδιοχείρως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο e-mail: mail@pdepelop.gr (σκαναρισμένες ή ψηφιακά υπογεγραμμένες) ή με τηλεομοιοτυπία (fax) στον αριθμό: 2710-230118.

Απάντηση