Μόρια μετάθεσης εκπαιδευτικών ΔΔΕ Αργολίδας (12ος /2017)

Ανακοινώθηκαν (22/12/2017) τα μόρια μετάθεσης των συναδέλφων στην ΔΔΕ Αργολίδας μετά την εξέταση των ενστάσεων.

Κατά κατηγορία :

  1. Για βελτίωση θέσης ή οριστική τοποθέτηση
  2. Από περιοχή σε περιοχή
  3. Σε μουσικά σχολεία
  4. Σε καλλιτεχνικά σχολεία
  5. Σε σχολεία διαπολιστισμικής εκπαίδευσης

Απάντηση